کتاب الخمس
82 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
فقه خمس و انفال استدلالی در شرح کتاب الخمس عروة الوثقی مرحوم سید محمد کاظم یزدی اعلی الله مقامه که حاوی نظرات اجتهادی و تحقیقات نویسنده است.